Algemene Voorwaarden

 Urmond 01-01-2019

Witran BV Limburg-rent.nl

 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten tussen Witran BV (Verhuurder) en alle daar aan gelieerde ondernemingen, ook handelend onder de naam Limburg-rent.nl en haar wederpartijen (Huurder). Van de contractsinhoud maken voorts deel uit de gegevens en vaststellingen vermeldt op het voorblad van deze overeenkomst. Huurder aanvaardt deze voorwaarden door ondertekening van het contract. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij verhuur van vervangend voertuig.

 

Indien in een bepaling in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken van een dwingende consumentenrechtelijke wettelijke bepaling, dan dient de betreffende bepaling in deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming met de dwingende consumentenrechtelijke wettelijke bepaling te worden uitgelegd en/of gaat deze dwingende consumentenrechtelijke wettelijke bepaling voor. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing.

 

1. Aflevering en teruggave:

Huurder verbindt zich het gehuurde voertuig in dezelfde staat terug te geven aan verhuurder op de plaats en de datum die in de overeenkomst zijn genoemd, tezamen met alle documenten en toebehoren. Bij verlenging van het getekende huurcontract is huurder verplicht zorg te dragen voor een nieuwe huurovereenkomst.

Indien u met het gehuurde voertuig afreist naar het buitenland dient u zich op de hoogte te stellen van de ter plaatse van toepassing zijnde maatregelen. Ook wijzigingen tijdens uw verblijf dienen te worden opgevolgd. Wanneer, door bijv. een nieuwe 'lockdown' u het gehuurde voertuig niet op de afgesproken datum en tijdstip kunt inleveren, zullen wij de extra dagen bij u in rekening brengen.

 

2.1 Schade, verlies en diefstal:

Indien het voertuig of enig onderdeel daarvan tijdens de huurperiode beschadigd wordt, verloren gaat of gestolen wordt, is huurder voor de daaruit voor verhuurder voortvloeiende schade en kosten aansprakelijk, BW 6:162. Deze aansprakelijkheid is overeenkomstig de navolgende bepalingen beperkt:

a. Huurder is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van het voertuig bij natuurrampen of extreme weersomstandigheden.

b. De aansprakelijkheid van de huurder voor verlies van of schade aan het voertuig of botsing, andere verkeersongevallen of door andere oorzaak dan in sub a en sub c bedoeld, is ofwel beperkt tot het toepasselijke bedrag aan eigen risico van €1500,- resp. € 2000.- per gebeurtenis. Een en ander laat de aansprakelijkheid van huurder voor bovenhoofdse schade verlet.

c. Ingeval van diefstal of poging tot diefstal van het voertuig of enig onderdeel daarvan is de aansprakelijkheid van Huurder dan beperkt tot het toepasselijke bedrag aan eigen risico.

d. Ingeval van opzet of (grove) schuld van Huurder of bestuurder, alsmede in het geval Huurder of bestuurder niet heeft voldaan aan enige verplichting uit deze huurovereenkomst waardoor het risico van het plaatsvinden van de desbetreffende schadegebeurtenis wordt vergroot, is Huurder onverkort aansprakelijk voor alle schade en kosten jegens Verhuurder, zonder dat enige beperking van deze aansprakelijkheid ingevolge de vorenstaande leden van toepassing is.

 

2.2 Ongevallen,inzittenden en bagageverzekering:

De Huurder kan een extra inzittendenverzekering afsluiten.

 

2.3 Ladingverzekering:

Niet van toepassing.


3. Kosten en tarieven:

3.1 Huurder is de volgende bijdragen aan verhuurder verschuldigd:

a. Het tarief voor de huurtijd en de gereden kilometers, zoals afgesproken in de overeenkomst of anders het geldende tarief.

b. Alle bijkomende kosten voor brandstof, dekking eigen cascorisico, diefstaldekking, servicetoeslag en/of alle andere extra kosten voor zover van toepassing, volgends de geldende tarieven.

c. Alle overheidstoeslagen of andere belastingen op deze huurovereenkomst dan wel het bedrag dat Verhuurder voor deze belastingen in rekening brengt.

3.2 Indien de huurder met enige betaling in gebreke blijft, dan is verhuurder gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Daarnaast is verhuurder gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Indien de wederpartij een consument is, dan is de hoogte van de rente gelijk aan de wettelijke consumentenrente. In overige gevallen is een rente van 1% per maand verschuldigd.

Indien de wederpartij een consument is, dan worden de incassokosten berekend volgens het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. Voor consumenten gelden de volgende tarieven voor incassokosten:

-       Minimumtarief:                      40,--

-       15% over de eerste         2.500,--

-       10% over volgende          2.500,--

-       5% over volgende            5.000,--

-       1% over de volgende € 190.000,--

-       0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,--

Inden de wederpartij geen consument is en dus handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,--.

Verhuurder kan betaling van de hoofdsom weigeren indien niet tevens het rentebedrag, de gemaakte kosten en/os schade worden betaald.

Tenzij anders overeengekomen, dient Huurder het door hem verschuldigde bedrag te betalen, uiterlijk op de datum die in de overeenkomst wordt genoemd als de dag waarop de huurder het voertuig aan verhuurder dient terug te geven.

 

3.3 Alle boetes, schade als gevolg van verbeurdverklaring, gerechtskosten en andere kosten die ingevolge wettelijk voorschrift ten laste van verhuurder worden gebracht en die betrekking hebben op het gebruik van het voertuig door huurder komen voor rekening van huurder. Onverminderd het bepaalde in dit artikel blijft huurder of ieder ander die het aangaat volledig aansprakelijk tegenover derden voor onrechtmatige gedragingen.

3.4 Alle goederen of producten die aangetroffen worden in de voertuigen ten tijde van terugbrengen of terughalen worden verbeurd verklaard en met de openstaande rekeningen van huurder, waarvoor deze reeds een ingebrekestelling heeft gekregen, verrekend. De waarde van de goederen of producten worden bepaald door het hoogste bod. Via, de daarvoor, bestemde websites. De verkoopkosten komen ook voor rekening van huurder.

3.5 Alle bedragen worden huurder in rekening gebracht onder voorbehoud van latere controle c.q. wijziging als gevolg daarvan.

 

4. Exoneratie:

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder, ontstaan anders dan door een gebrek of defect van het voertuig.

a. Bedrijfsschade van Huurder, door welke oorzaken dan ook.

b. Zaakschade, vervolgschade, immateriële schade en/of ongemakken van huurder of derden tengevolge van een vertraging in de aflevering van het voertuig van minder dan 48 uur of defecten aan het voertuig voor zover deze defecten binnen 48 uur na melding en desbetreffend verzoek worden verholpen.

c. De verhuurder is nimmer gevolgschade verschuldigd.

 

5. Vrijwaring:

Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart huurder in het bezit te zijn van alle vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik dat hij voornemens is van het op deze huurovereenkomst vermelde voertuig, het gewicht en het laadvermogen, daarvan mede in aanmerking genomen te maken, terwijl hij verhuurder vrijwaart voor en volledig schadeloos stelt ter zake van elke overheidsmaatregel, boeten en andere straffen, aan de Verhuurder opgelegd ter zake van gebruik van het voertuig zonder de daarvoor benodigde vergunningen en/of ontheffingen.

 

6. Voorwaarden voor het gebruik:

6.1 Huurder is verplicht het voertuig zorgvuldig te behandelen en te gebruiken, de sleutels van het voertuig in zijn bezit te houden. Huurder zal in het bijzonder het voertuig niet op een van de volgende wijzen gebruiken of laten gebruiken:

a. Voor het vervoer van personen bij de verhuur van een vrachtwagen of bestelwagen.

b. Tot het duwen of slepen van enig ander voertuig, aanhanger of ander object.

c. In snelheidswedstrijden,testritten of andere wedstrijden.

d. Indien Huurder of andere bestuurder van het voertuig verkeert onder invloed van alcoholhoudende drank, drugs, narcotica of enig ander middel, dat zijn bewustzijn of reactievermogen nadelig kan beïnvloeden.

e. In strijd met enige verkeersregel of ander wettelijk voorschrift.

f. Door enige andere persoon dan de Huurder zelf, behoudens indien zodanige persoon tevoren in de huurovereenkomst is genoemd en is goedgekeurd door Verhuurder op de daarvoor aangewezen plaats op de eerste pagina van deze huurovereenkomst.

g. In die landen waar blijkens de huurder ter hand gestelde groene kaart geen verzekeringsdekking bestaat.

h. Op voor vliegtuigen bestemd luchthaventerrein.

6.2 Ingeval van verhuur van een bestelauto is het huurder niet toegestaan goederen zichtbaar in het voertuig achter te laten indien er geen personen in het voertuig aanwezig zijn.

6.3 Het is Huurder niet toegestaan in het voertuig honden te vervoeren. Bij overtreding van dit verbond verbeurt Huurder aan Verhuurder een boete van €250,00 euro onverminderd de verplichting van Huurder de volledige kosten van herstel en reiniging van het interieur van de auto te voeldoen indien deze kosten meer bedragen.

6.4 Indien en voor zover Huurder een "rookvrij" voertuig ter beschikking is gesteld, is het Huurder, bestuurder noch passagiers toegestaan in het voertuig te roken. Huurder verbeurt jegens Verhuurder een boete van € 250,00 euro voor de overtreding van dit verbod, onverminderd het recht van Verhuurder de werkelijke schade tengevolge van de overtreding van dit verbod te vorderen.

 

7 Verzekering:

7.1 W.A. dekking tot een bedrag van € 1.500.000 per schadegebeurtenis.

Bij een schade, veroorzaakt door eigen schuld, geldt en eigen risico, afhankelijk van de autoklasse, per schadegebeurtenis.

Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder c.q. bestuurder, zoals: doordat de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs; de rijbevoegdheid van de bestuurder ontzegd is; bestuurder zodanig onder invloed van alcohol, medicijnen etc. verkeert dat deze niet in staat moet worden geacht de huurauto naar behoren te besturen; schade, ontstaan door het niet regelmatig controleren van olie- en koelvloeistofpeil; het verbreken van de verzegeling van de begrenzer, km-teller en/of onjuiste bediening van het voertuig. Deze wordt volledig op Huurder verhaalt.

Het Eigen Risico geldt tevens bij bandenschade en/of ruitbreuk als gevolg van roekeloos rijgedrag. 'Bovenhoofdse Schade' komt altijd voor rekening van huurder c.q. bestuurder.

Schade ontstaan door overschrijding van het toegestane laadvermogen of een overschrijding van de maximale belasting van een hydraulische laadklep aan een bestel- of vrachtwagen is ook voor het ‘Eigen Risico’.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor wij als bedrijf de mogelijkheid om het eigen risico te verlagen kunnen weigeren. Dit door bijvoorbeeld winterse omstandigheden of een ander negatief advies. Wij zijn dus niet verplicht om iedereen de gelegenheid te bieden het eigen risico te verlagen.

 

8. Rechtsgeldigheid:

Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In zodanig geval zal het desbetreffende beding worden vervangen door een beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt.

 

9. Ongevallen en diefstal:

Ongevallen met of diefstal van het voertuig tijdens de huurperiode dienen onmiddellijk en in geen geval later dan 12 uur nadien gemeld te worden aan de politie en aan Verhuurder. Een ongevalformulier dient terstond te worden ingevuld. Aanspraken van derden mogen door Huurder niet zelfstandig worden erkend. De gegevens van getuigen ene andere voertuigen die bij het ongeval betrokken zijn dienen zoveel mogelijk te worden

genoteerd. Huurder is verplicht alle medewerking te verlenen aan Verhuurder en haar verzekeraars voor het onderzoek en mogelijke juridische procedures als gevolg van het ongeval.

 

10. Geschillen:

Alle geschillen in deze overeenkomst zullen indien zij tot de competentie van de rechtbank behoren bij uitsluiting berecht worden door de arrondissementsrechtbank te Maastricht. Tevens is Nederlands Recht van toepassing.

 

11. Verwerking persoonsgegevens:

Als er een voertuig bij ons is gehuurd, worden een aantal persoonsgegevens opgeslagen. Deze worden versleuteld op veilig plek opgeslagen. Dit is nodig vanwege de wettelijke verplichting die autoverhuurbedrijven hebben voor de verzekering van de huurauto en in het geval van verkeersovertredingen. Alle gegevens die in ons systeem staan zijn door u doorgegeven. Wij beschermen deze gegevens. Witran BV verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens worden standaard 1 jaar bewaard, daarna kunnen ze, op verzoek, worden verwijderd.

 

12. Annulering:

 Indien de overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

12.1 Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 20% van de huursom;

12.2 Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag(exclusief) voor de dag van verhuur: 35%van de huursom;

12.3 Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag(exclusief) voor de dag van verhuur: 40%van de huursom;

12.4 Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag(exclusief) voor de dag van verhuur: 50%van de huursom;

12.5 Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag(exclusief) voor de dag van verhuur: 75%van de huursom;

12.6 Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90%van de huursom;

12.7 Bij annulering op de dag van verhuur of later: de gehele huursom;

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.


13.Internetreservering:

Een internet reservering is niet direct bindend. De verhuurder zal moeten controleren of de gewenste huurauto beschikbaar is. Vervolgens zal de verhuurder zo spoedig mogelijk na de reservering een voor de huurder bindende reservering of annulering sturen naar de huurder. Tevens behoudt de verhuurder zich te allen tijde het recht de huurauto niet uit te geven.

 

14. Betalingsplicht:

Ingeval de Huurder en ondertekenaar van deze huurovereenkomst niet dezelfde persoon zijn, is de ondertekenaar naast de Huurder hoofdelijk aansprakelijk ingevolge deze huurovereenkomst aan verhuurder verschuldigde bedragen. Indien de huurovereenkomst door Huurder wordt aangegaan voor (gedeeltelijke) rekening van een derde, laat dat onverminderd Huurders hoofdelijke aansprakelijkheid voor al de ingevolge deze huurovereenkomst aan verhuurder verschuldigde bedragen. Huurder dient ten alle tijden de borg vooraf te voldoen.

 

15. Beslag op het voertuig:

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die  tot betaling van de huursom tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van de verhuurder is, tenzij het beslagverband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.

Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslagvoortvloeiende kosten.

 

16. Derdenbeding:

16.1 . Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.

16.2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het huurobject op eerste verzoek aan de hiervoor bedoelde derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

16.3. lndien de situatie van sub 1.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende condities.

16.4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel T:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

16.5. Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder of Verhuurder worden herroepen.